.

.

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ APTEKĘ VERUS SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W POBIEDZISKACH

PREAMBUŁA

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e.aptekaverus.pl prowadzonego przez Aptekę Verus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000533287, posiadająca nr NIP: 7772507978 i nr REGON: 639776830, o kapitale zakładowym 1 201 262,00 zł (dalej zwaną „Apteką Verus”, „Sprzedawcą” bądź „Usługodawcą”).

2. Częścią składową niniejszego Regulaminu są zasady korzystania przez Klientów ze wszystkich usług sklepu Internetowego, warunki składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§ 1
DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej lat 18, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość między innymi zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem, jak również historią złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

4. Produkt leczniczy – substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e.aptekaverus.plza pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Aptekę Verus Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11. Sprzedawca – Apteka Verus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000533287, posiadająca nr NIP: 7772507978 i nr REGON: 639776830, o kapitale zakładowym 1 201 262,00 zł, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Apteką Verus, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;

13. Dostawca – podmiot (firma kurierska), z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Apteka Verus prowadzi sklep internetowy www.e.aptekaverus.pl, na której prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży.

2. Apteka Verus prowadzi aptekę internetową pod adresem Apteka Verus, ul. Jesionowa 25, 61-432 Poznań, posiadająca zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2012 r. nr 85/2009, zmienionego decyzją tego organu z dnia 31 marca 2015 r. nr WIFPOA.85201.19.2015.

3. Prezentacja Towarów na stronie internetowej www.e.aptekaverus.pl nie może być poczytywana jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);

4. Prezentacja Towarów, w tym ogłoszenia, cenniki, jak również inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.e.aptekaverus.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

5. Prezentacja Towarów, w tym ogłoszenia, cenniki, jak również inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.e.aptekaverus.pl nie mają charakteru wiążącego.

6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.

7. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.e.aptekaverus.pl są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

8. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów.

9. Opisy Towarów prezentowanych w Sklepie www.e.aptekaverus.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i następnych ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016 r., poz. 2142 ze zm.).

10. Informacje publikowane na stronie www.e.aptekaverus.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym.

11. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia.

12. Treści zawarte w Sklepie nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.

13. Apteka Verus zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: Tel: 668 299 340

14. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Apteka Verus, ul. Limbowa 3, 61-446 Poznań
Tel: 668 299 340
E-mail: 
zamowienia@aptekaverus.pl

§ 4

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.e.aptekaverus.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Za pośrednictwem www.e.aptekaverus.pl można zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów leczniczych i wyrobów medycznych oryginalnych, dostępnych wyłącznie bez przepisu lekarza, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.e.aptekaverus.pl.

4. Formularz zamówienia zawiera w szczególności:

1. dane identyfikujące placówkę: nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie;

2. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

3. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

4. dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań;

5. numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych określonych w ust. 4 (dane obowiązkowe).

6. Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne dla przyjęcia oferty są oznaczone w formularzu zamówienia gwiazdką (*).

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą Apteki Verus na stronie internetowej www.e.aptekaverus.pl, Apteka Verus poinformuje Klienta o rozbieżności drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając jednocześnie odpowiedź na ofertę złożoną przez Zamawiającego zawierającą zmiany lub uzupełnień Zamówienia.

8. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, Apteka Verus może zaproponować Klientowi:

1. zamiennik;
2. realizację Zamówienia bez brakującego Towaru;
3. realizację Zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego Towaru.

9. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Klienta włączenia zastrzeżeń do Umowy sprzedaży, które w szczególności mogą obejmować wybór jednej z zaproponowanych możliwości opisanych w ust. 8.

10. Niezależnie od postanowień ust. 9, Klient będzie mógł zdecydować o dalszym postępowaniu dotyczącym Zamówienia także w inny sposób.

§ 5
ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Apteka Verus zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia jeżeli okaże się, że:

1. towar wycofano ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie Towar ma być dostarczony;

2. obowiązuje zakazu wwozu zamówionych Towarów medycznych do kraju adresata (przesyłka zagraniczna), o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz z dokładną przyczyną odmowy realizacji Zamówienia.

§ 6
PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 17.00 przyjmowane będą do realizacji tego samego dnia.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00 oraz w sobotę, niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji od godziny 10.00 następnego dnia roboczego.

3. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość zatytułowaną "Proces realizacji zamówienia rozpoczęty", wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

§ 7
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Otrzymanie przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.


§ 8
WYDANIE TOWARÓW ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Zamówionych Towarów oraz formy płatności, spośród dostępnych opcji wyboru podczas składania Zamówienia w formularzu Zamówienia.

2. Wszelkie informacje na temat aktualnych form dostawy, kosztów oraz ograniczeń w zakresie dostawy znajdują się na stronie sklepu w zakładce "Dostawy".

3. Wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Produkt leczniczy będzie należycie zapakowany, a opakowanie będzie opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały zawierającą: odcisk pieczątki placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Wszelkie informacje na temat aktualnych form płatności oraz ograniczeń w dokonywaniu płatności za Towary znajdują się na stronie sklepu w zakładce "Płatność".


5. Apteka Verus umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów w następujący sposób:

1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (dla zamówień z dostawą w Polsce i z odbiorem osobistym);

2. przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez Dialcom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, o kapitale zakładowym w wysokości 1 697 000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7811733852, REGON 634509164), z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych (dla zamówień z dostawą w Polsce i z odbiorem osobistym oraz dla zamówień z dostawą w Europie).

6. Apteka Verus wystawi fakturę VAT za sprzedane Towary po wybraniu przez Klienta takiej opcji w formularzu Zamówienia.

7. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury.

§ 9

WYSYŁKA

1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem Przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie Przelewy24 (po pozytywnej autoryzacji transakcji).

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, zasadnym jest, aby Konsument sprawdził przesyłkę.

3. Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki;

2. niekompletności przesyłki;

3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.

4. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 zasadnym jest zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

5. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość.

6. Klient niebędący Konsumentem w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

8. Zgodnie z art. 548 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy .

9. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi, przy czym za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 10 KOSZTY DOSTAWY

1. Koszty dostawy dostępne są na stronie internetowej sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty”.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany.

3. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty”.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Apteka Verus poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

OBOWIĄZKI KONSUMENTA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Towar należy odnieść lub odesłać na adres siedziby firmy lub bezpośrednio do Apteki Internetowej na adres: Apteka Verus Limbowa 3, 61-446 Poznań. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§ 13

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.

2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Wymagane jest dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 14

USTAWOWE WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 r., poz. 683), tj. w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15

WYŁĄCZENIE PRAWA DO ZWROTU PRODUKTU LECZNICZEGO

1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków, w których produkt leczniczy lub wyrób medyczny zwracany jest aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

§ 16

WADY FIZYCZNE TOWARU

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

§ 17
PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie bezpośrednio na adres Apteka Verus Limbowa 3 61-446 Poznań lub pocztą e-mail na adres zamowienia@aptekaverus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 668 299 340, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, zasadnym jest podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało informacji, o których mowa w ust. 2, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

4. W przypadku, gdy Towar sprzedany ma wadę, Klient może:

1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie;

2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar z dopiskiem „Reklamacja”.

7. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi.

9. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

10. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 9 wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

11. Apteka Verus w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

13. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

14. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w ust. 5 uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

§ 18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY


Apteka Verus odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016 r., poz. 2142 ze zm.).

§ 19
GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Apteka Verus informuje, że Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Apteka Verus Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 2, 62-010 Pobiedziska, tel.: 668 299 340, e-mail: zamowienia@aptekaverus.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zamówienia towaru, zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu archiwizacji.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Regulamin sprzedaży internetowej realizowanej przez Aptekę Verus Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach. Ponadto w przypadku Zamawiającego, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej Umowy.

4. Dane osobowe Zamawiającego, będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od dnia zawarcia Umowy przez Zamawiającego poprzez profil sprzedażowy e.aptekaverus.pl bądź od dnia zarejestrowania konta na profilu sprzedażowym e.aptekaverus.pl.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Aptece Verus dokonania realizacji złożonego zamówienia.


§ 20
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową

2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało oprogramowanie antywirusowe.

§21
OBOWIĄZKI STRON

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. W sytuacji, w której kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. o korzystanie ze sklepu internetowego jest zawierana na czas nieokreślony.

5. Każdej ze Stron służy prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

6. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie do Usługodawcy dyspozycji jego usunięcia, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

7. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

8. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016 r., poz. 2142 ze zm.).

2. Dostęp do Regulaminu Klienci mogą uzyskać w każdym czasie oraz nieodpłatnie w zakładce „Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk w formacie PDF.

3. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, logo Apteki Verus oraz znaki towarowe producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie sklepu internetowego Usługodawcy podlegają ochronie prawnej i przysługują Aptece Verus lub innym podmiotom, o ile Apteka Verus zawarła z nimi stosowne umowy.

4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Apteki Verus.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym ustalonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.